Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä henkilötietojen käsittelytoimista. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Uniquemind Oy, Y-tunnus 3010168-9, kotipaikka: Tampere
Yhteyshenkilö: Petri Mattila, 0400 734 731, petri.mattila@uniquemind.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Uniquemind Oy:n yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä mahdolliset uuden asiakkaat yhdyshenkilöineen

3. Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus

Rekisterin sisältö:

 • Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhdyshenkilöiden yhteystiedot

  yrityksen nimi / yhdyshenkilön nimi

 • postiosoite

 • sähköpostiosoite

 • yhdyshenkilön puhelinnumero

 • tiedot myydyistä palveluista

 • Asiakkaiden antamat referenssitiedot

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen

 • Yhteistyösuhteiden hoitaminen

 • Sovitun palvelun tuottaminen

 • Mainosmateriaalien valmistaminen (näissä tapauksissa kysytään lupa erikseen asiakkaalta)

4. Rekisterin sijainti ja suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat tiedostossa (taulukkolaskentaohjelmisto), joka on tallennettuna Uniquemind Oy:n hallitsemaan Microsoft Office 365 tallennustilaan. Tallennustilaan on pääsy Uniquemind Oy:n henkilöstöllä ja se on suojattu vahvalla työntekijäkohtaisella salasanalla.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava tietovirhe ja ilmoitettava oikeelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisteristä siinä tapauksessa, että henkilötietojen poisto ei vaikeuta sovitun palvelun tuottamista.
Oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Uniquemind Oy:n yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä tarvittaessa tietojen käsittelystä valitus viranomaiselle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään tarjouspyyntövaiheessa tai viimeistään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen syntyessä. Rekisteröity lähettää tiedot pääsääntöisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Uniquemind Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun asiakkuus tai yhteistyösopimus on voimassa tai mahdollisuus asiakkuuden jatkumiseen on olemassa. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tilitoimistolle laskutuksen hoitamista varten. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.